Bornemisza Biztosítási Alkusz Kft.
cím: 2000 Szentendre, Fogoly u. 6.
telefon: 26/311-530
fax: 26/505-107
E-mail: info@bbalkusz.hu

Adatkezelési tájékoztató

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

A Bornemisza Biztosítási Alkusz Kft.. (továbbiakban Alkusz) ezúton tájékoztatja Önt az adatok kezelésével kapcsolatos legfonto­sabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Vonatkozó jogsza­bályok:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Infotv.)
 • 2014. évi LXXXVIII. Törvény a biztosítási tevékenységről (továbbiakban Bit.)
 • 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (továb­biakban Eüak.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.)

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJE

A személyes adatok kezelője a Bornemisza Biztosítási Alkusz Kft.

Cím és központi ügyfélszolgálat: 2000 Szentendre, Fogoly u. 6.

Postacím: 2000 Szentendre, Fogoly u. 6.

Tel: +36 26 311 530

Fax: +36 26 505 107

E-mail: bbalkus@bbalkus.hu

Weboldal: www.bbalkusz.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-124111

Adószám: 14519570-1-13

KSH szám: 14519570-6622-113-13

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-140686/2018

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Ön a személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely kérdésben az Alkusz kijelölt adat­védelmi tisztviselőjéhez fordulhat postai úton a fent megadott címen vagy postacímen vagy e-mail címen.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A személyes adatait a GDPR, az Infotv., a Bit. adat- és titokvédelmi rendelkezései, valamint minden további irányadó jogszabály és belső szabályozás betartásával kezeljük.

A hozzájárulás megadásával Ön felhatalmazza az Alkuszt, hogy a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állománykezeléséhez szükséges, azokkal közvetlenül összefüggő és elengedhetetlenül szükséges, személyes adatit és így az egészségi állapotára vonatkozó és hozzájuk kapcsolódó személyes adatait is kezelje, és nyilvántartsa.

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A biztosítási jogviszony ala­nyainak (szerződő, biztosított, együttbiztosított, kiegészítő biztosított, kedvezményezett, károsult, károkozó, törvényes örökös, tulajdonos, üzemben tartó) személyazonosító és személyes adatai, mint például:

 • Adóazonosító jele
 • Állampolgársága
 • Állandó lakcíme
 • Anyja születési neve
 • Azonosító okmány (ok) típusa, száma és betűjele
 • Bankszámlaszáma
 • Családi és utóneve
 • E-mail címe
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és betűjele
 • Levelezési címe
 • Magyarországi tartózkodási helye
 • Mobiltelefonszáma
 • Születési helye, ideje,
 • Születési neve
 • Neme

A biztosítási módozathoz kapcsolódó adatokat, mint például:

 • Vagyontárgyak adatai
 • Biztosítási összegei

ADATTOVÁBBÍTÁS

A Bit. 135. § (3). bekezdés értelmében a biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli az Alkusz tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz az Alkusszal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben az Alkusz a biztosítási titok megtartásának a kötelezettsége a Bit. 138-142. § és a 147-151. § értelmében nem áll fenn.

A személyes adatokat az Alkusz adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, és az adott Biztosítók ismerhetik meg. A hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szüksé­ges legszűkebb mértékben kezeljük és engedélyezzük.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az Alkusz a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli, melynek során figyelembe veszi az egyes jogszabályok által kötelezően előírt adatmegőrzési határidőket.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, a fentebbi elér­hetőségi címeken:

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük.

 

 

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az Ön kérésére, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, így különösen, az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatokról, a címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alkuszt terheli.

Az Alkusz az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Alkusz az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendel­kezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az Alkusz minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyes­bítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, az Alkusz kiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.

Az adatpontosság fenntartása érdekében Ön vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelenti az Alkusz számára a fenti elérhetőségek egyikén.

TÖRLÉSHEZ, ELFEDÉSHEZ VALÓ JOG

Az Alkusz indokolatlan késedelem nélkül – a jelen tájékoztatóban meghatározott törlési követelményekre figyelemmel – törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Alkuszra alkalmazan­dó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Alkusz nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az Alkusz korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Alkusznak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesz­téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

 

 

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van az Alkusz vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia.

Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – fel­használása ellen tiltakoznia.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alkusz rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy, az adatkezelés hozzájárulás visszavonása kizárólag a megbízási szerző­dés felmondása útján gyakorolható.

HATÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcso­latos jogainak érvényesítését az Alkusz korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

A BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A fentiek mellett Ön bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű dön­tésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az Alkusz vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindít­hatja.